Nabízíme vedení daňové evidence a účetnictví, zejména podle zákona o účetnictví, zákona o rezervách a podle českých standardů účetního výkaznictví. Zajišťujeme předání výstupů, zejména výkazu zisku a ztráty, (resp. přehledu o dosažených příjmech u osob samostatně výdělečně činných) příslušným orgánům a v případě právnických osob též včasné uložení do Sbírky listin Veřejného rejstříku. Na základě uděleného zmocnění zajišťujeme pro klienta též zastoupení při jednání s orgány veřejné moci.

Se svou nezávaznou poptávkou se na nás můžete obrátit na tel. čísle 513035333 nebo na davidova@epservis.cz. Kompletní přehled kontaktů zde.